TUYỂN ĐẠI LÝ – NHÀ PHÂN PHỐI PHÂN BÓN HỮU CƠ CON VOI BÌNH DƯƠNG

TUYỂN ĐẠI LÝ – NHÀ PHÂN PHỐI PHÂN BÓN HỮU CƠ CON VOI BÌNH DƯƠNG
TUYỂN ĐẠI LÝ – NHÀ PHÂN PHỐI PHÂN BÓN HỮU CƠ CON VOI BÌNH DƯƠNG

CHI NHÁNH THƯƠNG MẠI CON VOI

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC – MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

TUYỂN ĐẠI LÝ PHÂN BÓN HỮU CƠ CON VOI BÌNH DƯƠNG

NHÀ PHÂN PHỐI PHÂN BÓN HỮU CƠ CON VOI BÌNH DƯƠNG

 

PHÂN CẢI TẠO ĐẤT HỮU CƠ CON VOI BÌNH DƯƠNG
PHÂN CẢI TẠO ĐẤT HỮU CƠ CON VOI BÌNH DƯƠNG

PHÂN CẢI TẠO ĐẤT HỮU CƠ CON VOI BÌNH DƯƠNG

– Cung cấp dinh dưỡng cho các loại cây trồng.

– Cải tạo đất và tăng độ phì nhiêu cho đất.

– Tăng khả năng giữ nước, chống rửa trôi phân hóa học.

– Giúp bộ rễ phát triển nhanh, mạnh.

– Giúp hệ sinh vật có ích trong đất phát triển tốt.

SẢN PHẨM DÙNG CHO

– Dùng bón cho mọi loại cây trồng.

– Phù hợp cho tất cả các loại đất.

– Dùng bón thúc, nên bón vùi dưới đất.

– Kết hợp các loại phân NPK để cho năng suất cao.

– Lượng bón:

+Cây lương thực              : 3.000 – 4.000 kg/ha/vụ

+ Cây rau màu                   : 2.000 – 3.000 kg/ha/vụ

+ Cây ăn trái                      : 2.500 – 3.000 kg/ha/năm

+ Cây lấy củ                      : 3.000 – 3.500 kg/ha/vụ

+ Cây công nghiệp                        : 3.000 – 4.000 kg/ha/năm

+ Các loại cây trồng khác : 2.000 – 3.000 kg/ha/năm

THÀNH PHẦN

– Chất hữu cơ                         : 22%

– Độ ẩm                                   : 25%

– PHH20                                   : 6

Nguyên liệu: Mùn hữu cơ, Urê, Super lân, Kali và các khoáng trung vi lượng dạng hữu cơ (chelate)…

– Cung cấp dinh dưỡng cho các loại cây trồng.

– Cải tạo đất và tăng độ phì nhiêu cho đất.

– Tăng khả năng giữ nước, chống rửa trôi phân chất hóa học.

– Giúp bộ rễ phát triển nhanh, mạnh.

– Giúp hệ sinh vật có ích trong đất phát triển tốt.

– Tăng sức đề kháng cho cây trồng.

– Tăng năng suất và chất lượng nông sản.

SẢN PHẨM DÙNG CHO

– Dùng bón cho mọi loại cây trồng.

– Phù hợp cho tất cả các loại đất.

– Dùng bón lót, nên bón vùi dưới đất.

– Kết hợp các loại phân NPK để cho năng suất cao.

– Lượng bón:

+ Cây lương thực              : 2.000 – 3.000 kg/ha/vụ

+ Cây rau màu                   : 2.000 – 2.500 kg/ha/vụ

+ Cây ăn trái                      : 2.500 – 3.000 kg/ha/năm

+ Cây lấy củ                      : 2.000 – 2.500 kg/ha/vụ

+ Cây công nghiệp                        : 2.500 – 3.500 kg/ha/năm

+ Các loại cây trồng khác : 2.000 – 3.000 kg/ha/năm

THÀNH PHẦN

– Chất hữu cơ                          : 22%

– Đạm tổng số (Nts)                  : 2,5%

– Lân hữu hiệu (P2O5hh)          : 1%

– Độ ẩm                                    : 25%

– PHH20                                    : 6

– Tỷ lệ C/N                                : 12

Nguyên liệu:

Mùn hữu cơ, Urê, Super lân, Kali và các khoáng trung vi lượng dạng hữu cơ (chelate)…

 

PHÂN HỮU CƠ KHOÁNG CON VOI BÌNH DƯƠNG 424
PHÂN HỮU CƠ KHOÁNG CON VOI BÌNH DƯƠNG 424

PHÂN HỮU CƠ KHOÁNG CON VOI BÌNH DƯƠNG 424

– Cung cấp dinh dưỡng cho các loại cây trồng.

– Cải tạo đất và tăng độ phì nhiêu cho đất.

– Tăng khả năng giữ nước, chống rửa trôi phân chất hóa học.

– Giúp bộ rễ phát triển nhanh, mạnh.

– Giúp hệ sinh vật có ích trong đất phát triển tốt.

– Tăng sức đề kháng cho cây trồng.

– Tăng năng suất và chất lượng nông sản.

SẢN PHẨM DÙNG CHO

– Dùng bón cho mọi loại cây trồng giai đoạn phát triển thân, lá và sau thu hoạch

– Phù hợp cho tất cả các loại đất.

– Dùng bón thúc, nên bón vùi dưới đất.

– Lượng bón:

+ Cây lương thực             : 1.500 – 2.000 kg/ha/vụ

+ Cây rau màu                  : 1.000 – 1.500 kg/ha/vụ

+ Cây ăn trái                     : 2.000 – 2.500 kg/ha/năm

+ Cây lấy củ                     : 2.000 – 2.500 kg/ha/vụ

+ Cây công nghiệp           : 1.500 – 2.000 kg/ha/năm

+ Các loại cây trồng khác: 1.000 – 2.000 kg/ha/năm

THÀNH PHẦN

– Chất hữu cơ                        : 15%

– Đạm tổng số (Nts)               : 4%

– Lân hữu hiệu (P2O5hh)       : 2%

– Kali hữu hiệu (K2Ohh)         : 4%

– Độ ẩm                                 : 25%

– PHH20                                 : 6

Nguyên liệu:

Mùn hữu cơ, Urê, Super lân, Kali và các khoáng trung vi lượng dạng hữu cơ (chelate)…

 

PHÂN HỮU CƠ KHOÁNG CON VOI BÌNH DƯƠNG 246
PHÂN HỮU CƠ KHOÁNG CON VOI BÌNH DƯƠNG 246

– Cung cấp dinh dưỡng cho các loại cây trồng.

– Cải tạo đất và tăng độ phì nhiêu cho đất.

– Tăng khả năng giữ nước, chống rửa trôi phân chất hóa học.

– Giúp bộ rễ phát triển nhanh, mạnh.

– Giúp hệ sinh vật có ích trong đất phát triển tốt.

– Tăng sức đề kháng cho cây trồng.

– Tăng năng suất và chất lượng nông sản.

SẢN PHẨM DÙNG CHO

– Dùng bón cho mọi loại cây trồng giai đoạn trước khi ra hoa.

– Phù hợp cho tất cả các loại đất.

– Dùng bón thúc, nên bón vùi dưới đất.

– Lượng bón:

+ Cây lương thực              : 1.500 – 2.000 kg/ha/vụ

+ Cây rau màu                   : 1.500 – 2.000 kg/ha/vụ

+ Cây ăn trái                      : 2.500 – 3.000 kg/ha/năm

+ Cây lấy củ                      : 2.000 – 2.500 kg/ha/vụ

+ Cây công nghiệp                        : 2.000 – 3.000 kg/ha/năm

+ Các loại cây trồng khác : 2.000 – 2.500 kg/ha/năm

THÀNH PHẦN

– Chất hữu cơ                          : 15%

– Đạm tổng số (Nts)                 : 2%

– Lân hữu hiệu (P2O5hh)         : 4%

– Kali hữu hiệu (K2Ohh)           : 6%

– Độ ẩm                                   : 25%

– PHH20                                   : 6

Nguyên liệu:

Mùn hữu cơ, Urê, Super lân, Kali và các khoáng trung vi lượng dạng hữu cơ (chelate)…

 

PHÂN HỮU CƠ KHOÁNG CON VOI BÌNH DƯƠNG 333
PHÂN HỮU CƠ KHOÁNG CON VOI BÌNH DƯƠNG 333

PHÂN HỮU CƠ KHOÁNG CON VOI BÌNH DƯƠNG 333

– Cung cấp dinh dưỡng cho các loại cây trồng.

– Cải tạo đất và tăng độ phì nhiêu cho đất.

– Tăng khả năng giữ nước, chống rửa trôi phân hóa học.

– Giúp bộ rễ phát triển nhanh, mạnh.

– Giúp hệ sinh vật có ích trong đất phát triển tốt.

– Tăng sức đề kháng cho cây trồng.

– Tăng năng suất và chất lượng nông dân.

SẢN PHẨM DÙNG CHO

– Dùng bón cho mọi loại cây trồng giai đoạn nuôi hoa và nuôi trái non.

– Phù hợp cho tất cả các loại đất.

– Dùng bón thúc, nên bón vùi dưới đất.

– Lượng bón:

+ Cây lương thực             : 1.500 – 2.000 kg/ha/vụ

+ Cây rau màu                  : 1.500 – 2.000 kg/ha/vụ

+ Cây ăn trái                     : 2.000 – 2.500 kg/ha/năm

+ Cây lấy củ                     : 1.000 – 2.000 kg/ha/vụ

+ Cây công nghiệp           : 2.500 – 3.000 kg/ha/năm

+ Các loại cây trồng khác: 2.000 – 2.500 kg/ha/năm

THÀNH PHẦN

– Chất hữu cơ                       : 15%

– Đạm tổng số (Nts)              : 3%

– Lân hữu hiệu (P2O5hh)      : 3%

– Kali hữu hiệu (K2Ohh)        : 3%

– Độ ẩm                                : 25%

– PHH20                                : 6

Nguyên liệu:

Mùn hữu cơ, Urê, Super lân, Kali và các khoáng trung vi lượng dạng hữu cơ (chelate)…

 

PHÂN HỮU CƠ KHOÁNG CON VOI BÌNH DƯƠNG 350
PHÂN HỮU CƠ KHOÁNG CON VOI BÌNH DƯƠNG 350

PHÂN HỮU CƠ KHOÁNG CON VOI BÌNH DƯƠNG 350

– Cung cấp dinh dưỡng cho các loại cây trồng.

– Cải tạo đất và tăng độ phì nhiêu cho đất.

– Tăng khả năng giữ nước, chống rửa trôi phân chất hóa học.

– Giúp bộ rễ phát triển nhanh, mạnh.

– Giúp hệ sinh vật có ích trong đất phát triển tốt.

– Tăng sức đề kháng cho cây trồng.

– Tăng năng suất và chất lượng nông sản.

SẢN PHẨM DÙNG CHO

– Dùng bón cho mọi loại cây trồng giai đoạn nuôi củ, nuôi trái, nuôi hạt.

– Phù hợp cho tất cả các loại đất.

– Dùng bón thúc, nên bón vùi dưới đất.

– Lượng bón:

+ Cây lương thực             : 1.500 – 2.000 kg/ha/vụ

+ Cây rau màu                  : 1.500 – 2.000 kg/ha/vụ

+ Cây ăn trái                     : 2.000 – 2.500 kg/ha/năm

+ Cây lấy củ                     : 2.000 – 2.500 kg/ha/vụ

+ Cây công nghiệp           : 2.500 – 3.000 kg/ha/năm

+ Các loại cây trồng khác: 2.000 – 2.500 kg/ha/năm

THÀNH PHẦN

– Chất hữu cơ                       : 15%

– Đạm tổng số (Nts)              : 3%

– Kali hữu hiệu (K2Ohh)        : 5%

– Độ ẩm                                 : 25%

– PHH20                                 : 6

Nguyên liệu:

Mùn hữu cơ, Urê, Super lân, Kali và các khoáng trung vi lượng dạng hữu cơ (chelate)…

 

PHÂN HỮU CƠ KHOÁNG CON VOI BÌNH DƯƠNG 442
PHÂN HỮU CƠ KHOÁNG CON VOI BÌNH DƯƠNG 442

PHÂN HỮU CƠ KHOÁNG CON VOI BÌNH DƯƠNG 442

– Cung cấp dinh dưỡng cho các loại cây trồng.

– Cải tạo đất và tăng độ phì nhiêu cho đất.

– Tăng khả năng giữ nước, chống rửa trôi phân chất hóa học.

– Giúp bộ rễ phát triển nhanh, mạnh.

– Giúp hệ sinh vật có ích trong đất phát triển tốt.

– Tăng sức đề kháng cho cây cao su.

– Rút ngắn thời gian kiến thiết cơ bản.

SẢN PHẨM DÙNG CHO

– Chuyên dùng bón cây cao su giai đoạn kiến thiết cơ bản.

– Phù hợp cho tất cả các loại đất.

– Dùng bón thúc, nên bón vùi dưới đất.

– Lượng bón:

+ Bón nền: (46-54 kg N + 50-60 KG P2O5 + 15-20 kg K2O)/ha/năm

+ Bón bổ sung phân hữu cơ khoáng Con Voi Bình Dương 442 từ 200-300 kg/ha/năm

THÀNH PHẦN

– Chất hữu cơ                         : 15%

– Đạm tổng số (Nts)                : 4%

– Lân hữu hiệu (P2O5hh)        : 4%

– Kali hữu hiệu (K2Ohh)          : 2%

– Độ ẩm                                  : 25%

– PHH20                                  : 6

Nguyên liệu:

Mùn hữu cơ, Urê, Super lân, Kali và các khoáng trung vi lượng dạng hữu cơ (chelate)…

 

PHÂN HỮU CƠ KHOÁNG CON VOI BÌNH DƯƠNG 525
PHÂN HỮU CƠ KHOÁNG CON VOI BÌNH DƯƠNG 525

PHÂN HỮU CƠ KHOÁNG CON VOI BÌNH DƯƠNG 525

– Cung cấp dinh dưỡng cho các loại cây trồng.

– Cải tạo đất và tăng độ phì nhiêu cho đất.

– Tăng khả năng giữ nước, chống rửa trôi phân chất hóa học.

– Giúp bộ rễ phát triển nhanh, mạnh.

– Giúp hệ sinh vật có ích trong đất phát triển tốt.

– Tăng sức đề kháng cho cây cao su.

– Tăng năng suất, chất lượng mủ cao su.

SẢN PHẨM DÙNG CHO

– Chuyên dùng bón cây cao su giai đoạn khai thác mủ.

– Phù hợp cho tất cả các loại đất.

– Dùng bón thúc, nên bón vùi dưới đất.

– Lượng bón:

+ Bón nền: (150-180 kg N + 120-150 KG P2O5 + 150-180 kg K2O)/ha/năm

+ Bón bổ sung phân hữu cơ khoáng Con Voi Bình Dương 525 từ 200-300 kg/ha/năm

THÀNH PHẦN

– Chất hữu cơ                         : 15%

– Đạm tổng số (Nts)                : 5%

– Lân hữu hiệu (P2O5hh)        : 2%

– Kali hữu hiệu (K2Ohh)         : 5%

– Độ ẩm                                 : 25%

– PHH20                                 : 6

Nguyên liệu:

Mùn hữu cơ, Urê, Super lân, Kali và các khoáng trung vi lượng dạng hữu cơ (chelate)…

TUYỂN ĐẠI LÝ – NHÀ PHÂN PHỐI PHÂN BÓN HỮU CƠ CON VOI BÌNH DƯƠNG
TUYỂN ĐẠI LÝ – NHÀ PHÂN PHỐI PHÂN BÓN HỮU CƠ CON VOI BÌNH DƯƠNG

Cách Phân Biệt Phân Bón Vô Cơ Và Phân Bón Hữu Cơ – Phân Bón Con Voi Bình Dương

Có thể bạn quan tâm

 • Quy trình sản xuất Thanh Long theo VIETGAP – THANH LONG BÌNH THUẬN

  Quy trình sản xuất Thanh Long theo VIETGAP (Ban hành kèm theo Quyết định số 179/2008/QĐ-SNN ngày 4 tháng 6 năm 2008 Của Sở Nông nghiệp & PTNT Bình Thuận) Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG I. QUY ĐỊNH CHUNG Quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch thanh long theo VietGAP được …

 • Thời cơ lớn cho trái cây VN từ các nghị định thư xuất khẩu chính ngạch chuối và sầu riêng sang Trung Quốc

  Sầu riêng, chuối rộng đường vào Trung Quốc

  Sau sầu riêng, cánh cửa thị trường xuất khẩu rau quả quan trọng bậc nhất của VN là Trung Quốc lại đang mở ra với trái chuối khi Nghị định thư về xuất khẩu chuối tươi được ký kết. Thời cơ cho trái chuối Hiện nay, đa phần sản lượng chuối của VN vẫn được …

 • Nhà phân phối và Đại lý phân bón hữu cơ Con Voi ở Bình Thuận

  Nhà phân phối và Đại lý phân bón hữu cơ Con Voi ở Bình Thuận

  Nhà phân phối và Đại lý phân bón hữu cơ Con Voi ở Bình Thuận NHÀ PHÂN PHỐI PHÂN BÓN NGUYÊN KHANG   Địa chỉ: QL1a, Hàm Mỹ, Hàm Thuận NamThuận, Bình Thuận(Tìm vị trí) Mọi chi tiết quý Đại Lý hoặc bà con nông dân xin liên hệ để được tư vấn và báo …

 • Thanh long được bón phân đúng kỹ thuật cho năng suất cao

  KỸ THUẬT BÓN PHÂN CÂY THANH LONG THEO HƯỚNG CANH TÁC BỀN VỮNG

  Kỹ thuật bón phân cho cây thanh long đóng vai trò hết sức quan trọng, góp phần tăng năng suất, chất lượng của trái thanh long. Trong bối cảnh sản xuất thanh long ở nước ta đang gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến chất lượng sản phẩm thì việc nắm rõ kỹ …

 • Sử dụng phân bón hữu cơ như thế nào để mang hiệu quả tốt nhất cho cây Lúa

  Giải pháp phân bón cho cây lúa nước ở Bình Thuận

  Câu hỏi: Giải pháp phân bón cho cây lúa nước ở Bình Thuận Kính chào Trung tâm (TT)! Trong hoạt động canh tác lúa nước của bà con nông dân, phân bón hóa học là một bộ phận cấu thành rất quan trọng. Tuy nhiên, hiện nay giá cả phân bón hóa học trên thị …

 • Sử dụng phân bón hữu cơ như thế nào để mang hiệu quả tốt nhất cho cây Lúa

  Sử dụng phân bón hữu cơ như thế nào để mang hiệu quả tốt nhất cho cây Lúa ở Bình Thuận?

  – Phân Bón Hữu Cơ giúp cải thiện đât trồng, giúp cho cây hấp thụ tốt chất dinh dưỡng còn tồn động trong đất, cải thiện độ pH. – Bên Cạnh đó Phân Bón Hữu Cơ giúp cây Lúa phát triển rễ mạnh, thân chắc khỏe, cây sinh trưởng mạnh, tăng cường sức đề kháng …